Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane i realizowane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania Administracyjnego. Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w dzienniku korespondencji. Pisma wychodzące rejestrowane są w książkach kancelaryjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Sposób przyjmowania skarg i wniosków:

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują :

Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionych ustnie sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek oraz zwięzły opis sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący skargę lub wniosek.

Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum w celu dokonania rejestracji skargi lub wniosku. Po dokonaniu rejestracji skarga lub wniosek przekazywane są do Dyrektora Klinicznego Centrum. O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.


--------
Informacje opracowała: Liliana Ciesiołkiewicz, tel: 077-441 77 67

Wersja XML